Southeast Maoxian Qiang (sout3257)

Family: Sino-Tibetan (Burmo-Qiangic)
ISO 639-3: None

Inventory ID Name Dialect Consonants Vowels Tones Source Bibkey
sout3257-1 Southeast Maoxian Qiang Ka'er Yonghe 40 14 1 Sims 2017 hh:phon:Sims:Yonghe-Qiang:2017