Sichuan Yi (sich1238)

Family: Sino-Tibetan (Burmo-Qiangic)
ISO 639-3: iii

Inventory ID Name Dialect Consonants Vowels Tones Source Bibkey
sich1238-1 Sichuan Yi 43 10 4 Gerner 2013 hh:g:Gerner:Nuoso
sich1238-2 Sichuan Yi 44 10 4 Eatough 1997 sil16:37811