Bouyei (bouy1240)

Family: Tai-Kadai (Kam-Tai)
ISO 639-3: pcc

Inventory ID Name Dialect Consonants Vowels Tones Source Bibkey
bouy1240-1 Bouyei Hezhang 28 11 5 Hsiu 2017 hh:w:Hsiu:Hezhang-Buyi