Arosi (aros1241)

Family: Austronesian (Malayo-Polynesian)
ISO 639-3: aia

Inventory ID Name Dialect Consonants Vowels Tones Source Bibkey
aros1241-1 Arosi 17 10 0 Lynch & Horoi 2002 wals:3760