Akoye (akoy1238)

Family: Angan (Nuclear Angan)
ISO 639-3: miw

Inventory ID Name Dialect Consonants Vowels Tones Source Bibkey
akoy1238-1 Akoye 9 6 2 Whitney & Whitney 2000
akoy1238-2 Akoye 10 6 2 Whitney 1992