Pwo Karen (pwow1235-2)

Dialect: West-Central Thailand

Phillips, Audra. West-Central Thailand Pwo Karen Phonology. 2000. hh:phon:Phillips:West-Central-Pwo

Consonants (23)

p ɓ t̪ʰ ɗ̪ ȶʰ ȶ k ʔ
ɕ x
m ŋ
ɹ j ɰ w h

Vowels (11)

i ɨ u
e ə o
ɔ̃
ɐ

Diphthongs (6)

ɨ̯ĩ
ẽi̯ ə̃ɨ̯
ɐi̯ ɐɨ̯ ɐ̃i̯

Tones (6)

˥˩ ˦˥ ˦˥ˀ ˧˦˧ ˨˩ ˨˩ˀ

Notes

The alveolopalatal stops are given as affricates, but described as stops.

Allophonic rules