Pwo Karen (pwow1235-1)

Dialect: Kyonbyaw

Kato, Atsuhiko. A basic vocabulary of Htoklibang Pwo Karen with Hpa-an, Kyonbyaw, and proto-Pwo Karen forms. 2009. hh:hvwld:Kato:Htoklibang

Consonants (27)

p b ɓ t̪͆ ɗ k ʔ
tɕʰ
s̪ʰ ð̪͆ z ɕ x ɣ
m n ɲ ŋ
ɹ j w
l

Vowels (12)

i ɨ ɯ u
e ə ə̃ o
ɛ ɔ
a

Diphthongs (7)

ẽi̯ ə̃ɯ̯ õu̯
ai̯ au̯ ãi̯ ãu̯

Tones (4)

˥ ˥˩ ˥˩ˀ ˩

Notes

/sʰ/ is described as dental, so presumably /s/ is too.

Allophonic rules