Bola (pela1242-1)

Namkung, Ju. Phonological Inventories of Tibeto-Burman Languages. 1996. hh:hld:Namkung:Tibeto-Burman

Consonants (29)

p pʲʰ t kʲʰ k ʔ
tsʰ ts tʃʰ
f v s ʃ (ʒ) x ɣ
m n ŋʲ ŋ
j
l

Vowels (20)

ɿ ɿ̠
i u
ø ø̠ ø̃ ə
ɛ ɛ̠ ɛ̃ ɛ̠̃ ɔ ɔ̠ ɔ̃ ɔ̠̃
a

Diphthongs (2)

au̯ a̠u̯

Tones (4)

˥˩ ˦ ˧˥ ˧˩

Notes

/au̯ a̠u̯/ are the only diphthongs that can take a coda consonant.

Allophonic rules