Qiang (nort2722-3)

Dialect: Yadu

Evans, Jonathan. Introduction to Qiang Phonology and Lexicon: Synchrony and Diachrony. 1999.

Consonants (45)

p b t d k g q
tsʰ ts dz tʂʰ tʃʰ tɕʰ
ɸ s z ʂ ʐ ɕ ʑ x ɣ χ ʁ
ɬ
m n ȵ ŋ
ɹ j w h
l
r

Vowels (22)

i y u uʵː
ɪ
ə əʵ o
ɛ ɛʵ ɛː
æ (æʵ) (æː) (æʵː) ɑ ɑʵ ɑː ɑʵː

Notes

Phonemes said to occur only in inventories (and not in the data) are marked as marginal.

Allophonic rules