Manga Buang (mang1404-2)

Hardwick, Roma; Healey, Joan. A tentative phonemic statement of Manga - Buang in Morobe district. 1965. sil16:50174

Consonants (20)

p ⁿb t ⁿd ⁿg̠ k̠ʷ ⁿg̠ʷ
ⁿdʒ
β s ɣ̠
m n ŋ̠ ŋ̠ʷ
w
ɾ

Vowels (14)

ɪ ʊ
e o
ɛ ɛː ʌ
ɒ ɒː

Diphthongs (1)

ɛə̯

Notes

No contrasts are found for /i e/ or /e ɛ/.

Allophonic rules