Longgu (long1395-1)

Hill, Deborah. Longgu. 2002. wals:2656

Consonants (20)

p ⁿb ⁿbʷ t ⁿd k ⁿg ʔ
β ɕ ʑ
m n ŋ
w h
l
r

Vowels (5)

i u
e o
a

Notes

"/s/ and /z/ are made with the tip of the tongue touching the back of the bottom teeth and the blade touching the palate."