Kami (kham1282-4)

Chirkova, Katia. Phonological Profile of Kami, the Tibetan dialect of Mùlĭ. 2014. hh:phon:Chirkova:Kami

Consonants (49)

p b ⁿb (ⁿtʰ) t d ⁿd k g ⁿg
tsʰ ts dz ⁿdz tʂʰ ⁿdʐ tɕʰ ⁿdʑ
s z ʂ ɕʰ ɕ ʑ x ɣ
m n ɲ̥ ɲ ŋ̥ ŋ
ɹ̥ ɹ j h ɦʲ
l

Vowels (15)

i ɯ ɯ̃ u
e ə ɤ o
ɛ ɔ ɔ̃
a

Diphthongs (5)

(i̯e) u̯a u̯e u̯ẽ ui̯

Notes

The 'other consultants' inventory is given here; for the main consultant's inventory, see kham1282-3.

Allophonic rules