Halang (hala1252-1)

Cooper, James; Cooper, Nancy. Halang Phonemes. 1966. wals:1188

Consonants (21)

p b t d ȶ ȡ k g ʔ
s
m n ȵ ŋ
j w h
l
ɾ

Vowels (27)

i̤ː (ĩː) u ṳː (ũ) (ũː)
ɪ (ɪ̃)
e̤ː (ẽː) ə̤ ɤ̤ː o (õ) (õː)
ɛ (ɛ̃) ({ɔ})
a a̤ː (ã) (ãː)

Diphthongs (9)

iə̯ i̤ə̯ (ĩə̯) uə̯ ṳə̯ (ũə̯)
ea̯ oa̯ (õa̯)

Notes

/jˀ wˀ/ only appear in word-final position. Nasalization usually occurs in the environment of a glottal, and mostly occurs in onomatopoeia.

Allophonic rules