Dutch (dutc1256-1)

Dialect: Weert

Heijmans, Linda; Gussenhoven, Carlos. The Dutch dialect of Weert. 1998.

Consonants (26)

p b t d ȶ ȡ k (g) (ʔ)
f v s z ʃ ʒ x ɣ
m n (ȵ) ŋ
β̞ j h
l
ʀ

Vowels (23)

i y u
ɪ ʏ
øː ə
ɛ ɛː œ œː ɔ ɔː
æ æː ɑ ɑː

Diphthongs (6)

iə̯ yə̯ uə̯
ɛi̯ œy̯ ʌu̯

Notes

Long vowels are pronounced as centering diphthongs. Diphthongs contrast with Vj Vβ̞ sequences. /ə/ only appears in unstressed syllables.

Allophonic rules