Khmer (cent1989-1)

Dialect: Modern Standard

Headley, Jr., Robert K.. Cham evidence for Khmer sound changes. 1998.

Consonants (19)

p b t d k ʔ
(f) v s (z) (ʒ)
m n ɲ ŋ
j
l
r

Vowels (21)

i ɨ ɨː u
e ə əː o
ɛː ɔ ɔː
a ɑ ɑː
e̝ː o̝ː

Diphthongs (9)

ie ɨə uə̯ u̯ə
ea oa
ae ao

Notes

/wə/ is listed as a diphthong contrasting with /uə/ -- maybe /u̯ə/ vs. /uə̯/.

Allophonic rules